lista domů mapa kabinetů bibliografie slovníček domů domů mapa kabinetů bibliografie slovníček domůPraha, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM)

Uměleckoprůmyslové museum v Praze je reprezentované impozantní neorenesanční budovou navrženou arch. Josefem Schulzem, postavenou v letech 1897–1900 v historickém centru v sousedství Starého židovského hřbitova a Rudolfina.
Založeno bylo již roku 1885 pražskou Obchodní a živnostenskou komorou s cílem kultivovat vkus veřejnosti a poskytnout podnětnou inspiraci pro uměleckořemeslnou a užitnou produkci.
Již od samotného počátku instituce tvoří podstatnou součást muzejních fondů rozsáhlá sbírka historického nábytku. Nejstarší akvizice z konce 19. století a počátku 20. byly výrazně ovlivněny dobově podmíněným zájmem o umění pozdní gotiky a zejména renesance, už tyto rané zisky muzeum cíleně zakupovalo doma i na zahraničních aukcích.
Základní orientace sbírky nábytku tak byla do počátku první světové války a z části i v meziválečném období směrována na mobiliář evropského (a v užším zaměření také českého) novověku. Zvláštní skupinu tvoří luxusní manýristické a barokní kabinety reprezentující význačná evropská centra uměleckořemeslné tvorby.

www.upm.cz

VARGUEÑO

počátek 17. století
Španělsko
ořechové dřevo – masiv; pinie – masiv (konstrukční části); slonovina s malovaným dekorem (inkrustace), slonovina soustružená, řezaná; červený samet (podklady kování a kovových aplik pláště) kovy: železo kuté, lité, prosekávané, se stopami zlacení v ohni
inv. č. UPM 78 729
do roku 1946 na zámku Štiřín, poslední majitel JUDr. Hans (Hanuš) svobodný pán z Ringhofferů (1885–1946)
lokace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Charakteristický španělský kabinet z masivního ořechového dřeva, s železnými madly a s řadou železných prvků pro bezpečné uzavření, navazoval na tradici pozdně středověkých truhlic. Na jedné straně plnil funkci cestovní schrány pro nejcennější části majetku v časech, kdy správa panství a životní styl aristokracie vyžadoval určitou mobilitu, na straně druhé luxusně vypracovaný interiér poskytoval majiteli důstojnou reprezentaci. Nadto elegantní vyřezávaný podstavec (typu pie de puente) spolu se sklopnou deskou kabinetu umožňovaly i pohodlné vyřizování korespondence.

PAPELERA

kolem 1600
Španělsko
korpus: ořechové dřevo masiv; konstrukční části: jehličnaté dřevo masiv detaily: slonovina (inkrustace, sloupky), železo (panty, zámky), mosaz tlačená (ozdobné apliky)
inv. č. UPM 32 504
lokace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

KABINET S FLORENTSKOU MOZAIKOU (COMMESSI DI PIETRE DURE)

1612–1624
dvorské dílny v Praze, commessi – dílna Castrucciů
eben, ebonizované dřevo; dubové dřevo (konstrukční části); acháty, jaspisy, ametyst, araukarit a další – commessi di pietre dure (florentské mozaiky); mosaz, železo
inv. č. UPM 14 018
zakoupeno 1915 od Marie Pelcové v Praze
lokace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Tento ebenový kabinet zdobený florentskou mozaikou je v českých sbírkách svého druhu zcela ojedinělou ukázkou práce rudolfínských ebenistů. Průčelí zdobí výplně s commessi di pietre dure s motivy stylizovaných krajin s jednoduchými architektonickými dominantami z pozdější produkce pražské dvorské dílny Castrucciů. Pozoruhodné jsou drobné commessi v soklu kabinetu s motivy stereometrických těles, jež jsou odvozena z tzv. platónských pěti pravidelných těles. V tradičním kosmologickém pojetí zastupují (symbolizují) pět živlů, základních esencí, reprezentují samu podstatu universa, božské stvořitelské principy. S tím v analogické souvztažnosti korespondují mozaiky s vyobrazením krajin v průčelí kabinetu.

KABINET S MARKETERIÍ V EBENU A SLONOVINĚ

1600–1630
Milán, Lombardie
eben a slonovina s rytým a zatíraným dekorem, ebenová dýha, olištování, pinie masiv a ořech – konstrukční části, bronz, mosaz – úchytky, kování, železo – zámky, panty.
inv. č. UPM 75 115
zakoupeno 1971 v Praze
lokace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Hladký hranolový korpus (typu scrittorio) s marketerií provedenou v ebenu a slonovině s rytým dekorem s figurálními motivy – v iluzivních edikulách ženské a mužské figury s kopím a částečně ve zbroji jako personifikace obecně Virtus et Fortitudo (virtus – obecně ctnost, pův. statečnost, mužnost, Virtus – římská bohyně, personifikace ctnosti; fortitudo – statečnost, udatnost, síla, odvaha, prudkost), na dvířkách tabernáklu dívka s kopím a štítem jako Pallas Athena, výzdobu doplňují stylizované (severoitalské) krajinky se stafáží. Interiér tabernáklu, druhotně polepený mramorovaným papírem, obsahuje trojici tajných zásuvek z ořechového dřeva.

KABINET S MARKETERIÍ S ALEGORIEMI ŘEMESEL

kolem roku 1625
Augsburg, Ulrich Baumgartner (připsáno)
značeno raženou značkou města Augsburg a materiálu „EBEN“
eben a slonovina s rytým dekorem (marketerie), hrušňové dřevo ebonizované; ořechové a dubové dřevo (konstrukční části)
inv. č. UPM 14 848
zakoupeno 1919
lokace: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, stálá expozice Art & Life

Centrálně disponovaný ebenový kabinet zdobí marketerie s rytým zatíraným dekorem arabeskových rozvilin s ženskými figurami alegorií různých řemesel. Tento originální styl manýristických augsburských „grotesques“ se rodil za spolupráce Ulricha Baumgartnera (kolem 1580–1652) a rytce a grafika Paula Götticha (1586–1629) na proslulém kabinetu vévody Philippa von Pommern-Stettin. Stylová analýza tak přesvědčivě řadí tento kabinet do souboru prací z dílny Ulricha Baumgartnera, nejvýznamnějšího ebenisty v Augsburgu první třetiny 17. století, který se podílel na zrodu řady mimořádně výtvarně a technicky náročných kabinetů a šperkovnic této provenience.

KABINET S MARKETERIÍ V EBENU A SLONOVINĚ S ARABESKOVÝM DEKOREM

1630–1650
Augsburg
stolový podstavec z ebonizovaného dřeva – 2. polovina 19. století
eben macassar, slonovina (marketerie, soustružené úchytky zásuvek); mosaz zlacená (panty), železo kuté (zámky)
inv. č. UPM 88 718
lokace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Kabinet intarzovaný ebenem a slonovinou, s dvoukřídlými dvířky, hladkého hranolového tvaru, na vyšším soklu, s odstupňovaný hranolovým nástavcem korpusu. Kabinet je instalován na stolovém podstavci z období historismu 2.pol. 19.stol. Interiér je členěn středovým tabernáklem a soustavou čtrnácti zásuvek symetricky rozmístěných okolo. Výplně na vnitřních plochách dvířek, na čelech zásuvek a na dvířkách tabernáklu, jsou velmi kvalitně intarzovány slonovinou v ebenu s motivy bohatých subtilních arabeskových rozvilin.

KABINET VYKLÁDANÝ SLONOVINOU A ZDOBENÝ VÝŠIVKAMI

1650–1660
Augsburg
dubové dřevo, slonovina, hedvábí (výšivka), zlacená mosaz
inv. č. UPM 16 256
zakoupeno v Poděbradech 1928, údajně z majetku Valdštejnů
lokace: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, stálá expozice Art & Life

KABINET VYKLÁDANÝ ŽELVOVINOU, S TRANSLUCIDNÍMI EMAILY NA STŘÍBŘE

kolem roku 1660
Augsburg
Johann Georg Priester (připsáno) – emaily na stříbře
ořechové dřevo, švestkové dřevo, jasan, eben; dub, smrkové dřevo (konstrukční části); podbarvená želvovina; slonovina, perleť (marketerie); stříbrný rytý plech s translucidními emaily; měď zlacená, stříbro, mosaz zlacená, železo; sklo (zrcadlové výplně dvířek a v tabernáklu)
inv. č. UPM 64 846
lokace: z majetku Sester voršilek Římské unie, dlouhodobá zápůjčka do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze (původně v klášteře řádu sv. Voršily v Kutné Hoře)

O významu tohoto luxusního kabinetu vykládaného želvovinou svědčí nejen užití exkluzivních materiálů, ale i specifický námět jeho výzdoby jako alegorické schéma císařské moci. Průčelí korpusu zdobí výplně ze stříbra s translucidními emaily s figurálním zobrazením alegorií Míru a Války. V horní etáži je alegorie Boží prozřetelnosti – Providentia Dei a Spravedlnosti – Iustitia. Uprostřed dominuje figura trůnícího císaře s portrétními rysy Ferdinanda III, s vladařskými insigniemi a císařským orlem.

KABINET SE ŽELVOVINOU A DRAHÝMI KAMENY (S VÁPENCEM S DENDRITICKOU KRESBOU)

1660–1670
Augsburg
ořechové dřevo, dub, očkový javor, eben, palisandr, smrkové dřevo – masiv (konstrukční části), lipové dřevo – masiv (řezané prvky se zlacenými akantovými rozvilinami); další organické materiály: podbarvená želvovina, slonovina anorganické materiály: vápenec s dendritickou kresbou, hadec (commesso na dvířkách tabernáklu), porfiro verde antico (výplně pilastrů), barevné mramory (rosso antico, marmo nero-paragone, a dal.) kovy: železo kuté (zámky), mosaz zlacená (úchytky zásuvek, hlavice pilastrů), měď zlacená, prosekávaná (ozdobné štítky zámků)
inv. č. UPM 78 511
lokace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Průčelí kabinetu zdobí pozoruhodně dekorativní výplně s vápencem s dendritickou kresbou, fasované jako jednoduchá florentská mozaika. Tento druh vápence z toskánských Apenin v určitém řezu poskytuje zvláštní abstraktní kresbu, způsobenou dávným pronikáním manganových solí do vápencového masivu. Tato „dendritická kresba“ na povrchu zabroušených vápencových destiček evokuje prvky jednoduché, jakoby sumárně „kreslené“ vegetace.

KABINET VYKLÁDANÝ ŽELVOVINOU

třetí čtvrtina 17. století; stolový podstavec z 2. poloviny 19. století
Flandry, Antverpy
stolový podstavec z 2. poloviny 19. století
organické materiály: podbarvená želvovina, slonovina (intarzovaná linka), ořechové dřevo, ebonizované dřevo
inv. č. UPM 32 513
dar dr. Vojtěcha Mastného 1952
lokace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, stálá expozice Art & Life

Kabinet intarzovaný želvovinou a slonovinovou linkou, hladkého hranolového tvaru, na stolovém podstavci na tordovaných nožkách, tabernakl krytý dvoukřídlými dvířky ukrývá soustavu desíti drobných zásuvek, kolem něho je symetricky rozmístěných 12 zásuvek, průčelí korpusu i čela zásuvek konturovány gilošovanou lištou.

KABINET S CHEBSKOU RELIÉFNÍ INTARZIÍ

kolem roku 1650, sloupkový podstavec z pozdního 19. století
Cheb (tzv. Mistr s dekorativním pozadím reliéfů)
chebská reliéfní intarzie z různobarevných dřevin; hrušňové dřevo ebonizované (dýhování, lišty); smrkové dřevo (konstrukční části)
inv. č. UPM 7 063
zakoupeno v aukci sbírky Louise Gottschalka v Berlíně 1896
lokace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, stálá expozice Art & Life

Tento kabinet byl tradičně pokládán za jedno z děl chebské dílny Adama Ecka, proslulého kvalitou reliéfních intarzií. Novější výzkum jej však řadí do okruhu prací tzv. Mistra s ornamentálním pozadím reliéfů. Ikonograficky náročná výzdoba kabinetu zahrnuje biblické Podobenství o marnotratném synu (na vnějších i vnitřních stranách dveří), alegorie Čtyř světadílů (ve spodní části vnějších stran dveří), alegorie Svobodných umění (podlouhlé výplně při spodním okraji vnitřních ploch dveří), lovecké motivy s jezdci na koni (velké reliéfy na bocích korpusu), personifikace Čtyř živlů (při spodním okraji na obou bocích korpusu), příběh Diany a Akteóna z Ovidiových Proměn (na čelech velkých zásuvek soklu kabinetu), exoticky stylizovaný lov na lvy (vnější strana dvířek tabernáklu), groteskní motivy à la commedia dell’arte (na vnitřní straně dvířek tabernáklu), a soubor loveckých scén (čela zásuvek korpusu). Náměty těžené ze starších grafických předloh tu reprezentují nejen morální exempla s literárními odkazy a kosmologické cykly, ale ve svém souhrnu podávají metaforickou zkratkou obraz celku světa.

KABINET S CHEBSKOU RELIÉFNÍ INTARZIÍ

1650–1660
Cheb
ovocné dřeviny, listnaté dřeviny (reliéfní intarzie); ebonizované hrušňové dřevo (dýhování), smrkové dřevo (konstrukční části)
inv. č. UPM 5 135
zakoupeno 1893
lokace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, stálá expozice Art & Life

Kabinet zdobí na dvířkách a bocích korpusu cyklus antických bohů podle grafických listů Hendricka Goltzia, na čelech zásuvek jsou vyobrazeny galantní scény v dobových kostýmech, uprostřed na dvířkách tabernáklu je polonahá Venuše s vějířem. Na svrchní ploše víka nástavce korpusu je znázorněn Triumfální vjezd Scipiona Africana do bran Říma, podle předlohy Matthaeuse Meriana st.

KABINET S BIBLICKÝMI VÝJEVY MALOVANÝMI EMAILEM

kolem 1650
Augsburg
ebonizované hrušňové dřevo; dub, smrkové dřevo (konstrukční části); mosaz, pestrá malba emailem na měděném plechu
inv. č. UPM 15 109
lokace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Výplně na vnitřních plochách dvířek, na tabernáklu a čelech zásuvek jsou zdobeny biblickými výjevy, malovanými emailem na měděném plechu.

KABINET S CHEBSKOU RELIÉFNÍ INTARZIÍ

3. čtvrtina 17. století
Cheb
ebonizované hrušňové dřevo; ovocné dřeviny a listnaté dřeviny (reliéfní intarzie); smrkové dřevo (konstrukční části); mosaz
inv. č. UPM 8 843
lokace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Kabinet zdobí na dvířkách ženské postavy jako alegorie čtyř ročních dob a lovecké výjevy na zásuvkách.

KABINET S LOVECKÝMI SCÉNAMI (S MOTIVY ŠTVANICE NA MEDVĚDA)

kolem 1600 nebo počátek 17. století, úprava korpusu ze 2. poloviny 19. století
jižní Německo
intarzie různobarevnými dřevinami (ovocné a listnaté dřeviny); smrkové dřevo (konstrukční části)
inv. č. UPM 77 126
lokace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

KABINET INTARZOVANÝ

17. století
Čechy
intarzie různobarevnými dřevinami (ovocné a listnaté dřeviny); smrkové dřevo (konstrukční části)
inv. č. UPM 16 662
lokace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Mapa