Kostel sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, Slovensko

Kostel sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom byl pro veřejnost znovuobjeven v 60. letech 20. století. První zmínka o něm je z roku 1113 v Zoborské listině. Archeologický výzkum a stavebně historický průzkum charakterizoval dvě hlavní historické stavební fáze. V první stavební etapě z 2. poloviny nebo z konce 10. století se jednalo o jednolodní kostelík s pravoúhlým presbyteriem, ve 13. století byla odbourána západní stěna a přistavěna část s emporou. Dalším stavebními úpravami pak prošel v 18. století a naposledy v 60. letech 20. století, které jej rozšířily o moderní přístavbu.

Kostel sv. Juraja, pohled od východu

V jeho interiéru se relativně dobře dochoval mimořádně cenný cyklus nástěnných maleb pocházející již z první stavební fáze. Stěny v interiéru byly rozděleny do třech horizontálních pásů, které pak byly členěny do jednotlivých polí. V horním pásu byly v každém rohu stojící postavy, pravděpodobně evangelisté, mezi okny byly pravděpodobně scény ze Starého zákona a pod okny menší pole s polopostavami světců nebo biskupů. Hlavní část ikonografického cyklu začíná ve středním pásu na jižní stěně vlevo. První scéna byla interpretována jako votivní a dnes není možné přidat žádný nový poznatek. Druhá scéna představuje Zvěstování Panně Marii, pak následuje Navštívení a poslední na jižní stěně je Narození Ježíše. Na severní stěně pokračuje cyklus scénou Příchodu tří mágů, Klanění a poslední rozlišitelnou scénou je Útěk do Egypta. Pozadí celého středního pásu na obou stěnách bylo rozděleno horizontálně na tři části, horní šedomodrý pás prosvítá mezi hlavami jednotlivých postav, střední červený a spodní okrový (původně hnědý?) jsou místy nezřetelné. Na severní stěně apsidy je vidět spodní část Krista v mandorle obklopeného cherubíny.

Nejspodnější pás maleb obíhal kolem celého interiéru a byl zdoben medailony s portréty světců nebo biskupů. Západní stěna byla bohužel odbourána již ve 13. století a zbyly po ní jen krátké pahýly, můžeme ale snad předpokládat, že i ona byla opatřena malbami. Protože cyklus pokračuje z jižní na severní stěnu bez přerušení, byla její plocha věnována samostatnému tématu.

Stavební úpravy ve 13. století obohatily kostel nejen o emporovou přístavbu, ale i o malby v apsidě a na stylizovaný dekor na empoře samotné. K historickému vybavení kostela patří románská křtitelnice, kropenka na severní zdi přístavby s pletencovým dekorem a mladší kazatelna.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_(Kosto%C4%BEany_pod_Tribe%C4%8Dom)